ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

 ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔ ⴱⴰⴽⴽⵓⵔ

  • ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⴽⴽⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼ ⴰⴳⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵃⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ.
  • ⴰⵎⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵛⵉⵔⵔⴰⵏ