ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ

   • ⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⴷⵎⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⴼ :
    • ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴷⵎ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵙⵉⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ;
    • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵢⵉⵎⵥ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵖⵣⵏⵜ ;
    • ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ;
    • ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵕⵡⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ;
    • ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⵡⵜ ⴳ ⴳⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ;