ⵜⵉⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ

ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵓⵎⵓⵔ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⴰⵡⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢ.