ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ 

ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⴷ  ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 21 ⴰⵔ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022, ⵉⵜⵙⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ  ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⴽⵏⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵡⵔⵓⴱⵉⵢⵜ.