ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⴽⵜⵄⴱⵔ, ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵉⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ  ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ; ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.