ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉⵜⵉⵏ

ⴷⴰ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

  • ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵎⵓ ⵏ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ ⵙ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ
  • ⴷⴰⵔ ⵓⵎⵏⵀⴰⵍ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ:
  • ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⵉⴳⵣⵣⵓ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵙ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ;
  • ⴰⵔ ⵉⴳⵣⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ ⵏⵖⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ;
  • ⴷⴰ ⵉⵣⵣⴳⵔ ⵜⵉⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ;
  • ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ;
  • ⴰⵔ ⵉⴳⵣⵣⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷⴰⵜ ⵜⵣⵔⴼⵜ;
  • ⴰⵔ ⵉⵜⵃⴹⵉⵔ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.
  • ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵓⵎⵔ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ