ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴼⵍⵓⵍ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴼⵍⵓⵍ.