ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵉⵎⵓⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 8 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 13 ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 2020 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴼⵍⵓⵍ. ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵎⵥⴰⵥⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⵓⵄⵡⵉⵛⴰ.