ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ 07 ⵢⴰⵏⴰⵢⵔ 2022 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴼⵍⵓⵍ. ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵀⴰⴷⵕⵏ 8 ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⵜⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔⵥⵥⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴼⵍⵓⵍ.